Tag - فرات

چرا دجله و فرات در حال خشک شدن هستند!؟

این ویوئو توضیح میدهد که چرا آب دجله و فرات در حال خشک شدن است. عراق تقریباً تمام آب خود را از دو رودخانه: دجله و فرات می گیرد. هر دو از ترکیه سرچشمه می گیرند و پیش از آنکه در خلیج فارس خالی شوند ، تمام طول کشور را...