نرم افزار محاسبه کشش سطحی قطره

توضیحات پروژه

این نرم افزار به سفارش شرکت پارس کوپال جهت اندازه گیری کشش سطحی قطره IFT با تکنولوژی پردازش تصویر طراحی و تولید شد. در این نرم افزار از تکنولوژی پردازش تصویر استفاده شده به این صورت که تصویر دریافت شده از میکروسکوپ دیجیتال تصویر قطره نفت پردازش شده و اطلاعات علمی مربوط به IFT استخراج می شود.

Portfolio Details