چرا دجله و فرات در حال خشک شدن هستند!؟

چرا دجله و فرات در حال خشک شدن هستند!؟

چرا دجله و فرات در حال خشک شدن هستند!؟