سلول های مغز در یک ظرف آزمایشگاهی

سلول های مغز در یک ظرف آزمایشگاهی

سلول های مغز در یک ظرف آزمایشگاهی : تیمی از دانشمندان علوم اعصاب از استرالیا، بریتانیا و کانادا مقاله ای را منتشر کردند